top of page

Management Mednarodne Logistike

Dodiplomski študijski program

Struktura predmetnika je sestavljena iz treh širših področij: osnove ekonomskih in poslovnih vsebin, managementa in trženja ter področja logistike in transporta. V programu so tudi metodološki predmeti, kot so: informatika, pravo in jeziki.

 

Po nacionalnem ogrodju kvalifikacij (SOK) je študij uvrščen v 7. stopnjo. Po evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOK) je študij uvrščen v 6/2. stopnjo. Prav tako je študij uvrščen v 1. stopnjo evropskega ogrodja kvalifikacij. 
 

Naziv po zaključku študija:
DIPLOMIRANI ORGANIZATOR LOGISTIKE (VS) // DIPLOMIRANA ORGANIZATORKA LOGISTIKE (VS)

Okrajšava: dipl. org. log. (VS)

Študijski program: Academics

Management mednarodne logistike je dodiplomski visokošolski strokovni program, ki ima vse prednosti atraktivnega in perpsektivnega študija v panogi, ki je v nenehnem porastu in se hitro razvija.

Študij izvajamo kot: izredni, kombinirani (klasični in na daljavo) in onlineIzredni študij je po vsebini in zahtevnosti enak rednemu študiju, vendar je v organizaciji izvedbe v celoti prilagojen zaposlenim študentom in poteka popoldan med tednom ter ob vikendih. Zagotovljena je podpora tutorja in obilica virtualnih vsebin.

_a href=_https___www_edited.jpg

INFORMATIVNI DNEVI

CENIK

NEZAVEZUJOČA PRIJAVA

BROŠURA

PREDMETNIK

ZLOŽENKA

Zakaj študij transporta in logistike?

Vsaka dejavnost potrebuje vsaj nekaj logistike. Logistika je danes eden izmed najpomembnejših členov dobavne verige. Logistika je obvladovanje časa, ki predstavlja vse redkejšo dobrino v sodobnem poslovnem svetu. S programom Management mednarodne logistike  bo študent spoznal,  kako s pomočjo dobre logistike in transporta obvladuje čas in prispeval k  dolgoročnemu uspehu podjetja.

Globalno okolje zaznamujejo različni trendi in izzivi, ki se kažejo v demografskih spremembah (staranje delovne sile in prebivalstva, povečevanje števila zaposlenih nad 65 let in prebivalstva v starosti nad 85 let), krepitvi dolgoživosti družbe, v digitalizaciji in četrti industrijski revoluciji (Industrija 4.0), pa tudi v  povečani medgeneracijski raznolikosti.

Prizadevamo si, da bi bil študijski program kompatibilen s temeljnimi smernicami v družbenem razvoju in aktivno prispeval k vsem komponentam učinkovitosti posameznih subjektov in posledično družbe kot celote.  Proizvodna dejavnost je ena temeljnih dejavnosti, na katerih temelji razvoj družbe kot celote, ki ustvarja dodano vrednost. Logistika in transport proizvedenih produktov pa je nujno (logično) nadaljevanje proizvodnje pri vertikalni in horizontalni mobilnosti slednjih. Pri tem je učinkovitost poslovanja ter proizvodnje odvisna v veliki meri prav od učinkovitosti in racionalnosti izvedbe logistike in transporta. Zato sta ti dve področji v neposredni medsebojni sinergiji. Ekonomika teh, neposredno z ustvarjanjem dodane vrednosti povezanih dejavnosti, predstavlja neposredno komponento v dodatnem družbenem razvoju, saj optimizira učinkovitost ustvarjanja in alokacije ustvarjene dodatne vrednosti. Končni cilj je torej optimizacija učinkovitosti proizvodnje preko optimizacije logistike in  transporta, in sicer ob poznavanju in uporabi ustreznih znanj logističnega, transportnega in poslovnega področja.

Vlada RS je leta 2017 sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki predstavlja nov krovni razvojni okvir. 

Ne obstaja dejavnost, v kateri ne bi bilo potrebe za vsaj nekim delom logistike. Največji del zaposlitvenih razpisov na svetu pokriva dela s področja logistike. V ZDA je preko 60% vseh razpisov za zaposlovanje s tega področja, v Evropi je ta številka okoli 35%.

Na podlagi novejših ameriških raziskav je ugotovljeno, da sodi  logistika med šest najpomembnejših poklicnih profilov prihodnosti.  Novejši podatki glede Slovenije kažejo, da predstavlja Logistika 5,7 % BDP, prispeva 9,6 % k skupni dodani vrednosti in vključuje  7,9 % zaposlenih, na različno zahtevnih delovnih mestih.

Predmetnik

1. semester

- Osnove logistike in trajnostne mobilnosti (6 ECTS)

- Osnove ekonomije (6 ECTS)

- Matematika za logistite (6 ECTS)

- Poslovna angleščina 1 (6 ECTS)

- Informatika (6 ECTS)

- Veščine strokovnega pisanja in predstavljanja (4 ECTS)

- Ekonomika poslovanja (5 ECTS)

3. semester

- Upravljanje globalnih oskrbovalnih verig (5 ECTS)

- Računovodstvo in finance (5 ECTS)

- Krožna ekonomija in logistika (4 ECTS)

- Osnove nabavnih procesov (4 ECTS)

- Osnove transporta (6 ECTS)

- Izbirni predmet 1 (6 ECTS)

5. semester

- Upravljalska ekonomika (5 ECTS)

- Osnove trženja (4 ECTS)

- Digitalni poslovanje v logistiki (5 ECTS)

- Elektronski trgi v logistiki (5 ECTS)

- Poslovodno računovodstvo (5 ECTS)

- Izbirni predmet 3 (6 ECTS)

Izbirni predmeti

- Poslovna angleščina 2 (6 ECTS)

- Poslovna nemščina (6 ECTS)

- Skladiščenje in distribucija (6 ECTS)

- Trženje v digitalnem okolju (6 ECTS)

- Mednarodno poslovno komuniciranje (6 ECTS)

- Transportno pravo (6 ECTS)

- Mednarodno pravo v logistiki (6 ECTS)

- Ustvarjalnost in inovativnost oskrbovalnih sistemov (6 ECTS)

- Ravnanje z zaposlenimi z globalnem okolju (6 ECTS)

- Družbeno odgovorno poslovanje (6 ECTS)

- Trajnostno gospodarstvo z odpadki (6 ECTS)

- Trajnost transporta in upravljanje zalog (6 ECTS)

2. semester

- Osnove trajnostne gospodarske logistike (5 ECTS)

- Statistika (5 ECTS)

- Poslovna nemščina 1 (5 ECTS)

- Pravni okviri za poslovanje v mednarodni logistiki (5 ECTS)

- Posebnosti logistike v mednarodnem poslovanju (5 ECTS)

4. semester

- Osnove managementa in organizacije (5 ECTS)

- Upravljanje oskrbovalnih sistemov 

(5 ECTS)

- Upravljanje s poslovnimi procesi - BPM (5 ECTS)

- IT podpora managementu (5 ECTS)

- Projektni management (4 ECTS)

- Izbirni predmet 2 (6 ECTS)

6. semester

- Študije primerov s področja logistike v praksi (9 ECTS)

- Študije primerov s področja transporta v praksi (9 ECTS)

- Študijska praksa (12 ECTS)

bottom of page